Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Poplatek z pobytu

V říjnu 2019 schválená novela zákona o místních poplatcích zavádí od 1.1.2020 zcela nový přístup k místnímu poplatku z pobytu. Poplatníkem bude nově každá osoba, která není v obci přihlášená, za ní bude obci v zákonem stanovených případech platit tento poplatek její ubytovatel.

Tyto povinnosti se týkají od nového roku nejen ubytoven či penzionů, ale také úplatného ubytovávání v rodinných domech či bytech. V případě neplnění oznamovací a evidenční povinnosti, či v případě neplacení poplatků, hrozí ubytovatelům citelné sankce až do výše 500 000 Kč.

Cílem obce při zavádění těchto nových pravidel je především získat přehled o místech, ve kterých probíhá masivní krátkodobé ubytování, získat kontakty na provozovatele a omezovat negativní vlivy s touto činností spojené: hlavně oblast nakládání s odpad a veřejného pořádku.

Všechny ubytovatele vyzýváme: přijďte se osobně na úřad poradit, či se nás zeptejte na telefonu 607 055 158 či e-mailu mistostarosta@dobrejovice.cz.

Budeme rádi také za tipy občanů na objekty, ve kterých tyto neoficiální ubytovny fungují.


Otázky a odpovědi:

Kdo musí na obci nahlásit, že poskytuje ubytovací činnost?

Vyplněné Ohlášení o zahájení činnosti - poskytování úplatného pobytu musí do 15 dnů od zahájení činnosti (u činnosti započaté před rokem 2020 do 15.1.2020) odevzat ten, kdo za úplatu poskytuje v Dobřejovicích ubytování (v jakékoli budově) osobám bez trvalého pobytu v obci Dobřejovice, které alespoň v některých případech může trvat méně než 60 dnů.

Na jaké ubytovatele se ohlašovací (a poplatková) povinnost nevztahuje?

Ohlašovací povinnost se netýká těch, kteří ubytovávají rodinné příslušníky a také těch, kteří poskytují nájmy výhradně na dobu delší než 60 dnů.

Jaké jsou povinnosti ubytovatelů, kteří splnili ohlašovací povinnost?

Především je to povinnost vést ubytovací knihu. Její náležitosti jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce (můžete použít námi připravený vzor). Na jejím základě jsou placenu poplatky obci. Vedení knihy mohou kontrolovat pracovníci Obecního úřadu Dobřejovice.

Jak velký je poplatek z pobytu? V jakých případech se platí?

Poplatku ve výši 9 Kč/osoba za každý započatý den podléhají pobyty trvající nejvýše 60 do sobě jdoucích kalendářních dnů. Delší pobyty poplatku nepodléhají. Délka pobytu se zjišťuje z ubytovací knihy u již ukončených pobytů.

Jak často a jakým způsobem je poplatek placen?

Plátce odvede za ukončené pobyty nejméně 2x ročně, vždy nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního pololetí na základě informace, podané obci v listinné podobě, e-mailem či přes datovou schránku, která obsahuje o každém pobytu, ze kterého je odváděn poplatek alespoň tyto údaje: pořadové číslo ubytovaného (dle ubytovací knihy), délka pobytu ubytovaného, odváděný poplatek za pobyt. Poplatek je možné platit v hotovosti či kartou v pokladně Obecního úřadu, či převodem z účtu na základě faktury vystavené obcí.