Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Pro stavebníky

 Informace pro stavebníky a investory

Jsme rádi, že plánujete výstavbu právě v naší obci. Obec Dobřejovice systematicky pracuje na zlepšování podmínek v obci, rozvoji technické infrastruktury a občanského vybavení. Jsme přesvědčeni, že spolupráce na tomto rozvoji je společným zájmem Obce i vás - stavebníků. Proto u nových staveb na dosud nezastavěných pozemcích obec předpokládá uzavření dohody o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí, obsahující příspěvek stavebníka do Fondu rozvoje infrastruktury v obci Dobřejovice ve výši 180 Kč/m2 pozemku určeného k výstavbě. 

Abychom předešli komplikacím a nedorozuměním, seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, určenými pro stavebníky a investory. V případě jakýchkoli nejasností či potřeby dalších informací kontaktujte starostu či místostarostu.

Podmínky obce

pro souhlas Obecního úřadu s připojením nemovitosti k místní komunikaci:

 • vyplněná žádost s přílohami:
  • situace stavby sjezdu se zakreslením na podkladě katastrální mapy
  • projektová dokumentace napojení

pro souhlas s připojením na inženýrské sítě (v majetku obce - vodovod, kanalizace a ČOV )

 • zaslaná žádost (není daný formulář, stačí naformulovat vlastními slovy)
 • pro napojení je nutný i následný souhlas správce - společnosti 1. SČV

pro souhlasné vyjádření obce pro stavební řízení

 • Podaná žádost (není daný formulář, stačí naformulovat vlastními slovy) s přílohami (situace včetně sítí, pohledy, půdorysy)
 • soulad s územním plánem obce
 • Ve vyjádření ke stavebnímu řízení bude obec uvádět mimo jiné tyto požadavky:
  • Likvidace dešťových vod bude zajištěna na pozemku.
  • Stavební stroje nebudou odstavovány na silničním pozemku z důvodu nedostatečné šíře komunikace.
  • Do doby výstavby vjezdu na pozemek, bude vjezd pro stavební dopravu zpevněn a upraven tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.
  • V případě znečištění komunikace je stavebník povinen tuto uklidit buď ihned, nejpozději do 16:00 hodiny příslušného dne.
  • Stavební doprava bude řešena (pokud možno) tak, aby nebyly vedena přes centrum obce. Na většině území obce je zákaz vjezdu automobilů nad 6 tun. Postup pro vyřízení výjimky ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do Dobřejovic.
  • V případě poškození místních komunikací bude investor povinen provést opravu na vlastní náklady, popřípadě bude oprava provedena obcí a náklady budou požadovány po investorovi.
  • Ve vazbě na obecně závaznou vyhlášku obce Dobřejovice ve věci veřejného pořádku je nutné se o víkendu a ve svátek zdržet hlučných prací v době od 6:00 do 14:00 hodin. Každý den v době od 22:00 do 6:00 je pak třeba respektovat noční klid.
  • Investor zajistí poletavé materiály a další odpad tak, aby nebyl odnášen větrem, na staveništi nebudou spalovány odpady, zeminu nebude skladovat v blízkosti komunikací z důvodu zamezení splachu na komunikaci.

Místně příslušný stavební úřad

Městský úřad Říčany, Melantrichova 2000/38, Říčany, budova E

Ing. arch. Lucie Vlachová, tel.: 323 618 143, e-mail: lucie.vlachova@ricany.cz

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Od 1. 1. 2018 vydává závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, budova F.

Kontaktní osobou pro obec Dobřejovice je Ing. arch. Martina Jánoš, tel. 323 618 270, martina.janos@ricany.cz.

Formulář žádosti o závazné stanovisko.

Aktuálně od 20. dubna 2020: Prosíme občany o maximum využívání dálkových možností komunikace a omezení osobních návštěv na odboru. V případě nutnosti je třeba dohodnout si schůzku s konkrétním referentem na konkrétní termín (pouze na středu). Objednání lze telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou. Odbavení klientů bez předchozího objednání není zaručeno.

Inženýrské sítě

Rámcové umístění (některých) sítí můžete nalézt na našem geoportálu. Pro jejich přesné určení kontaktujte správce jednotlivých sítí. Je možné také využít archiv obecního úřadu.

vodovod a kanalizace – jsou v majetku obce a pro obec jej spravuje společnost 1.SČV.

 • Společnost 1. SčV, a.s. chce neustále zlepšovat své služby, a proto vytvořila pro žadatele o poskytnutí vyjádření webový portál, který umožní pomocí elektronického formuláře zadávat žádosti o vyjádření a výrazně tak zvýší efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace. Z důvodu přechodu systému vyjadřování do zmíněné webové aplikace, bychom Vás rádi informovali, že od 1.6.2023 neumožní naše společnost žadatelům o poskytnutí vyjádření podat žádost jiným způsobem nežli prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře Žádost o vyjádření“. Podání elektronické žádosti zasláním na “info@1scv.cz” a rovněž podání žádosti v tzv. papírové podobě nebude již nově umožněno. Vyjadřovací portál naleznete na www.1scv.cz/sluzby/vyjadrovaci-cinnost/vyjadrovaci-portal/

elektřina – správce ČEZ Distribuce – ten podá přesné informace k umístění sítí - geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal.ses//ves.aspx

plynovod -  správce Pražská plynárenská distribuce - https://e-portal.ppdistribuce.cz/

telefon, elektronické komunikace – správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti