Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Analýza odtokových poměrů Botič

Dobřejovický potok nad návsí

Mnozí z dobřejovických občanů, vlastnících v obci pozemky, obdrželi v nedávné době do schránek dopis od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. s žádostí o vyjádření k dokumentu "Analýza odtokových poměrů Botič". Tento dokument je firmou zpracováván pro hl. město Prahu. Přínášíme k němu další informace a stanovisko obce Dobřejovice.

Zpracovávaná studie nebyla zadána obcí Dobřejovice, ale hlavním městem Praha. Některá navrhovaná opatření jsou v souladu se záměry obce (viz níže). Firmou požadované vyjádření je pouze informativní a nezavazuje majitele do budoucna k žádným krokům či omezením.

Pokud jako vlastníci pozemků nebudete mít proti navrhovaným opatřením zásadní námitky, můžete firmě odeslat jimi požadovaný souhlas, nebo k němu připojit například podmínku "Pro případ zpracování dokumentace pro případnou realizaci opatření si vymiňuji, aby se mnou byla tato dokumentace projednána a předložena mi k odsouhlasení." V obou případech to bude signál pro případného realizátora opatření v budoucnu (například Povodí Vltavy či obec), že nejste á-priori proti opatření a že má smysl s vámi jednat o podmínkách jeho případné realizace.

Pokud s navrhovanými opatřeními zásadně nesouhlasíte, bude dobré, pokud firmě tento nesouhlas pošlete. Bude to signál pro případného realizátora, aby svůj záměr upravil tak, aby se vašeho pozemku nedotýkal, nebo aby s vámi jednal o podmínkách vašeho souhlasu.

Samozřejmě je vaším právem jako majitele pozemku neodpovědět vůbec.Přesto bude dobré, pokud firma dostane co nejvíce vyjádření.

Více informací vám rád poskytne místostarosta Jan Chvátal - tel. 607 055 158 či e-mail: mistostarosta@dobrejovice.cz.


Informace k jednotlivým stavebním objektům (SO)

SO 01.08 – Protipovodňová opatření nad Horní ulicí
(SO 01.08.1 – Svodný průleh, SO 01.08.2 – Svodný průleh, SO 01.08.3 – Svodný příkop, SO 01.08.4 – Propustek, SO 01.08.5 – Tůň)

01_08
Jedná se o soustavu opatření, která mají ochránit zástavbu nad Horní ulicí před splachy s polí směrem k okruhu.
Stanovisko obce: s navrhovaným opatřením předběžně souhlasíme. Obec sama nemá ale
realizaci tohoto opatření mezi svými prioritami. Realizace těchto opatření záleží mimo jiné na souhlasu majitelů dotčených pozemků. Podobný záměr již byl v minulosti naplánován a skončil na nesouhlasu majitelů dvou pozemků.

SO 02.02.1 – Revitalizace vodního toku Dobřejovického potoka
(SO 02.02.1a – Revitalizace vodního toku,SO 02.02.1b – Obnova lávky v ř.km 2,06 (u hřiště), SO 02.02.1c – Revitalizace vodního toku)

02_02_1
SO 02.02.1a – Revitalizace vodního toku
Jedná se o navrhovanou úpravu rovného úseku Dobřejovického potoka pod fotbalovým hřištěm - vytvoření meandrů v nynějších podmáčených loukách.
Stanovisko obce: s navrhovaným opatřením předběžně souhlasíme. Obec sama nemá ale
realizaci tohoto opatření mezi svými prioritami a současný stav nevnímá jako výrazně problematický. Vzhledem k množství dotčených soukromých pozemků by byla realizace tohoto opatření problematická

SO 02.02.1b – Obnova lávky v ř.km 2,06 (u hřiště)
Jedná se o výstavbu nové lávky u fotbalového klubu - stávající je úzká a tvoří překážku povodňovým stavům. Obec již pracuje na přípravě dokumentace pro jejího rozšíření a související přeložku sítí vedoucích po lávce.

SO 02.02.1c – Revitalizace vodního toku
Je navrhována úprava vodního toku. V prostoru u budovy FK jde o řešení havarijní situace, kdy potok podemílá silnici. V prostoru návsi jde o zlepšení esettického vzhledu koryta.
Stanovisko obce: s navrhovaným opatřením předběžně souhlasíme. Obec sama má realizaci
tohoto opatření mezi svými prioritami a již nyní zpracovává dokumentaci pro ÚR na část
tohoto opatření (součástí bude i objekt SO 02.02.1b). DÚR na zbylou část opatření SO
02.02.1c zpracovává Povodí Vltavy, předpokládaná realizace jejich části je v roce 2021.

SO 02.02.2 - Úprava koryta vodního toku
02_02

Jedná se o návrh úprav Dobřejovického potoka od výtoku z rybníka skalník k návsi. Studie konstatuje, že navrhovat v tomto úseku protipovodňová opatření bez realizace významnějších retenčních prostor v povodí nad obcí by bylo velmi finančně a technicky náročné. Nicméně navrhuje dílčí opatření:

SO 02.02.2a Úprava koryta Dobřejovického potoka
Stanovisko obce: s navrhovaným opatřením předběžně souhlasíme. Obec sama má realizaci
části tohoto opatření v části u návsi mezi svými prioritami a již nyní zpracovává
dokumentaci pro ÚR.

SO 02.02.2b – Individuální ochrana nemovitostí
Je navržena individuální ochrana ohrožených nemovitostí v řešeném úseku v obci Dobřejovice. Celkem se jedná o 3 objekty v horní části obce, které jsou ohroženy při Q100. Tyto objekty jsou dotčeny pouze okrajově a jejich ochranu není nutné realizovat, případně je možné realizovat pouze drobná opatření. Přesný způsob a rozsah individuální ochrany bude případně předmětem zájmu a rozhodnutí dotčených vlastníků nemovitostí, není dále podrobně řešen v rámci této studie.

SO 02.02.3 – Revitalizace vodního toku
02_02_3

Jedná se o navrhovanou úpravu (vytvoření meandrů) na části Dobřejovického potoka u Modletic.
Stanovisko obce: s navrhovaným opatřením předběžně souhlasíme. Obec sama nemá ale
realizaci tohoto opatření mezi svými prioritami.

SO 03.01 – Suchá nádrž
03_01

Jedná se o návrh suché nádrže - poldru - která by zachytila povodňové příroky v prostoru nad obcí - za silnící II/101 v takzvané "zadní skále".
Stanovisko obce: s navrhovaným opatřením předběžně souhlasíme s připomínkami. Pro
obec je toto opatření klíčové pro protipovodňovou ochranu obce. Sama již začíná jednat
s Povodím Vltavy, MěÚ Říčany a možným projektantem o tvorbě nové studie, zapracování
do ÚP Dobřejovic a následně dokumentace pro územní rozhodnutí. Obec upozorňuje, že
suchá nádrž v podobném rozsahu byla předmětem projednávání změny č. 2 ÚP Dobřejovic
kde narazila na nesouhlas majitelů pozemků v jihovýchodní části a také na nesouhlas
oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí MěÚ Říčany. Obec bude nyní hledat
nové řešení, které zajistí souhlas majitelů pozemků, nebo se jejich pozemkům vyhne a
zároveň bude v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny.

SO 03.14 – Vodní nádrž – rekonstrukce
03_14

Jedná se o úpravy Nového (Mlýnského) rybníka. Zaprvé o jeho odbahnění. Zadruhé jde o návrh zvýšení hráze a tím i jeho retenční kapacity - pokud by k realizaci tohoto opatření došlo, normální hladina rybníka by tůstala stejná jako nyní, při povodních by došlo k rozlivu na nynější vlhké louky směrem k fotbalovému hřišti.
Stanovisko obce: s navrhovaným opatřením předběžně souhlasíme. Obec sama má odbahnění rybníka mezi svými prioritami. Co se týká navýšení hráze, obec je nepovažuje za prioritu. Již v současném stavu dochází při extrémních přívalových srážkách k situaci, kdy nestačí kapacita přítoku do nového rybníka a dochází k rozlivu na vlhké louky nad Novým rybníkem. Tyto plochy jsou navíc takžka výhradně ve vlastnictví soukromých majitelů.

Datum vložení: 11. 3. 2020 10:37
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2020 13:39