Navigace

Obsah

Znak obce Informace pro stavebníky, investory


Jsme rádi, že plánujete výstavbu právě v naší obci. Abychom předešli komplikacím a nedorozuměním, seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, určenými pro stavebníky a investory. V případě jakýchkoli nejasností či potřeby dalších informací kontaktujte starostu či místostarostu

Podmínky obce

 • pro souhlas s připojením nemovitosti k místní komunikaci:
  • vyplněná žádost s přílohami:
   • situace stavby sjezdu se zakreslením na podkladě katastrální mapy
   • projektová dokumentace napojení
 • pro souhlas s připojením na inženýrské sítě (v majetku obce - vodovod, kanalizace, ČOV a dešťové kanalizace)
  • poplatek za zřízení práva připojení na inženýrské sítě stanoven zastupitelstvem obce na 180 Kč/1m2 pozemku – viz bod 7 c) zápisu 16/2016 - modules/file_storage/download.php?file=e74dc445|235
  • podmínkou souhlasu s připojením na inženýrské sítě bude ze strany obce požadavek na uzavření smlouvy na příspěvek uvedený výše
 • pro souhlasné vyjádření obce pro stavební řízení
  • Podaná žádost (není k tomu žádný formulář, stačí naformulovat vlastními slovy) s přílohami (situace včetně sítí, pohledy, půdorysy)
  • soulad s územním plánem obce
  • Ve vyjádření ke stavebnímu řízení bude obec uvádět mimo jiné tyto požadavky:
   • Likvidace dešťových vod bude zajištěna na pozemku.
   • Stavební stroje nebudou odstavovány na silničním pozemku z důvodu nedostatečné šíře komunikace.
   • Do doby výstavby vjezdu na pozemek, bude vjezd pro stavební dopravu zpevněn a upraven tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.
   • V případě znečištění komunikace je stavebník povinen tuto uklidit buď ihned, nejpozději do 16:00 hodiny příslušného dne.
   • Stavební doprava bude řešena (pokud možno) tak, aby nebyly vedena přes centrum obce. Na většině území obce je zákaz vjezdu automobilů nad 6 tun. Výjimku pro stavební dopravu je možné získat na Oddělení dopravy, speciál. staveb. úřad a silniční správní úřad v Říčanech.
   • V případě poškození místních komunikací bude investor povinen provést opravu na vlastní náklady, popřípadě bude oprava provedena obcí a náklady budou požadovány po investorovi.
   • Ve vazbě na obecně závaznou vyhlášku obce Dobřejovice ve věci veřejného pořádku je nutné se v neděli a ve svátek zdržet hlučných prací v době od 6:00 do 14:00 hodin. V době od 22:00 do 6:00 je třeba respektovat noční klid.
   • Investor zajistí poletavé materiály a další odpad tak, aby nebyl odnášen větrem, na staveništi nebudou spalovány odpady, zeminu nebude skladovat v blízkosti komunikací z důvodu zamezení splachu na komunikaci.

 

Inženýrské sítě

Rámcové umístění (některých) sítí můžete nalézt na našiich geoportálech. Pro jejich přesné určení kontaktujte správce jednotlivých sítí. Je možné také využít archiv obecního úřadu.

vodovod – je v majetku obce a pro obec jej spravuje společnost 1.SČV (Říčanská 375, 252 42 Jesenice,telefon: 840 111 322).

kanalizace – je v majetku obce a pro obec jej spravuje společnost 1.SČV (Říčanská 375, 252 42 Jesenice,telefon: 840 111 322).

elektřina – správce ČEZ Distribuce – ten podá přesné informace k umístění sítí - geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal.ses//ves.aspx

plynovod -  správce Pražská plynárenská - app.ppas.cz/aktuality/vyjadreni-k-existenci-siti-prazske-plynarenske-distribuce

telefon, elektonické komunikace – správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti