Navigace

Obsah

Znak obce Informace pro stavebníky a investory


Jsme rádi, že plánujete výstavbu právě v naší obci. Obec Dobřejovice systematicky pracuje na zlepšování podmínek v obci, rozvoji technické infrastruktury a občanského vybavení. Jsme přesvědčeni, že spolupráce na tomto rozvoji je společným zájmem Obce i vás - stavebníků. Proto u nových staveb na dosud nezastavěných pozemcích obec předpokládá uzavření dohody o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí, obsahující příspěvek stavebníka do Fondu rozvoje infrastruktury v obci Dobřejovice ve výši 180 Kč/m2 pozemku určeného k výstavbě. 

Abychom předešli komplikacím a nedorozuměním, seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, určenými pro stavebníky a investory. V případě jakýchkoli nejasností či potřeby dalších informací kontaktujte starostu či místostarostu

Podmínky obce

 • pro souhlas s připojením nemovitosti k místní komunikaci:
  • vyplněná žádost s přílohami:
   • situace stavby sjezdu se zakreslením na podkladě katastrální mapy
   • projektová dokumentace napojení
 • pro souhlas s připojením na inženýrské sítě (v majetku obce - vodovod, kanalizace, ČOV a dešťové kanalizace)
  • zaslaná žádost (není daný formulář, stačí naformulovat vlastními slovy)
  • pro napojení je nutný i následný souhlas správce - společnosti 1. SČV
 • pro souhlasné vyjádření obce pro stavební řízení
  • Podaná žádost (není daný formulář, stačí naformulovat vlastními slovy) s přílohami (situace včetně sítí, pohledy, půdorysy)
  • soulad s územním plánem obce
  • Ve vyjádření ke stavebnímu řízení bude obec uvádět mimo jiné tyto požadavky:
   • Likvidace dešťových vod bude zajištěna na pozemku.
   • Stavební stroje nebudou odstavovány na silničním pozemku z důvodu nedostatečné šíře komunikace.
   • Do doby výstavby vjezdu na pozemek, bude vjezd pro stavební dopravu zpevněn a upraven tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.
   • V případě znečištění komunikace je stavebník povinen tuto uklidit buď ihned, nejpozději do 16:00 hodiny příslušného dne.
   • Stavební doprava bude řešena (pokud možno) tak, aby nebyly vedena přes centrum obce. Na většině území obce je zákaz vjezdu automobilů nad 6 tun. Postup pro vyřízení výjimky ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do Dobřejovic.
   • V případě poškození místních komunikací bude investor povinen provést opravu na vlastní náklady, popřípadě bude oprava provedena obcí a náklady budou požadovány po investorovi.
   • Ve vazbě na obecně závaznou vyhlášku obce Dobřejovice ve věci veřejného pořádku je nutné se o víkendu a ve svátek zdržet hlučných prací v době od 6:00 do 14:00 hodin. Každý den v době od 22:00 do 6:00 je pak třeba respektovat noční klid.
   • Investor zajistí poletavé materiály a další odpad tak, aby nebyl odnášen větrem, na staveništi nebudou spalovány odpady, zeminu nebude skladovat v blízkosti komunikací z důvodu zamezení splachu na komunikaci.

 

Inženýrské sítě

Rámcové umístění (některých) sítí můžete nalézt na našiich geoportálech. Pro jejich přesné určení kontaktujte správce jednotlivých sítí. Je možné také využít archiv obecního úřadu.

vodovod – je v majetku obce a pro obec jej spravuje společnost 1.SČV (Říčanská 375, 252 42 Jesenice,telefon: 840 111 322).

kanalizace – je v majetku obce a pro obec jej spravuje společnost 1.SČV (Říčanská 375, 252 42 Jesenice,telefon: 840 111 322).

elektřina – správce ČEZ Distribuce – ten podá přesné informace k umístění sítí - geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal.ses//ves.aspx

plynovod -  správce Pražská plynárenská - app.ppas.cz/aktuality/vyjadreni-k-existenci-siti-prazske-plynarenske-distribuce

telefon, elektonické komunikace – správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti