Navigace

Obsah

Znak obce Nabídka témat diplomových prací


Obec Dobrejovice nabízí vysokoškolákům možnost využít pro tvorbu semestrálních,  bakalářských a diplomových prací některé z různých, pro obci potřebných témat. Výhodou pro diplomanta je za prvé zajištěná spolupráce ze strany obce při zajišťování podkladů a při zpracování práce, zároveň i jistota smysluplnosti práce a jejího dalšíhovyužití.

 

Nabízená témata semestrálních, bakalářských a diplomových prací:

Doprava
 • Návrhy na snížení dopadů z tranzitní dopravy na průtahu Dobřejovicemi
  stav: zadáno
  Obsahem práce bude analýza stávajícího stavu dopravní zátěže na průtahu Dobřejovicemi včetně stanovení podílu tranzitní dopravy, analýza stávajících i budoucích zdrojů a cílů dopravy v řešené oblasti, vytvoření mapy problémových míst včetně popisů, zpracování grafických návrhů stavebních opatření vedoucích ke snížení podílu tranzitní dopravy a zpracování návrhů na změny v organizaci dopravy vedoucích ke snížení podílu tranzitní dopravy.
  vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní
  diplomant: Bc. Valeriya Shugarova, ČVUT v Praze Fakulta dopravní

 

 • Analýza pěší a cyklistické dopravy v Dobřejovicích
  stav: zadáno
  Obsahem práce bude analýza stávajícího stavu pěších a cyklistických tras v Dobřejovicích, včetně analýzy již zpracovaných projektů, analýza nehodovosti v řešené oblasti se zaměřením na zranitelné účastníky dopravy, vytvoření mapy problémových míst včetně popisů, vytvoření mapy hlavních cílů v obci pro chodce a cyklisty se zaměřením i na bezbariérové přístupy na tato místa a vzorové návrhy vybraných prvků vedoucích k odstranění zjištěných problémů a návrh jednotné koncepce pěší a cyklistické dopravy.
  vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní
  diplomant: Martin Němeček, ČVUT v Praze Fakulta dopravní

 

Urbanismus
 • Tvorba 3D modelu centra obce Dobřejovice
  stav: volné
  Cílem práce je za pomoci dostupných mapových a geodetických podkladů a archivu projektové dokumentace staveb vytvořit 3D model centra obce, který bude sloužit k vizualizaci budoucích plánovaných úprav centra obce.

 

 • Urbanistická studie centra obce Dobřejovice
  stav: volné
  Cílem práce je zhodnocení stávajího stavu návsi a jejího okolí a návrh úprav pro posílení funkce návsi jako živého centra obce.

 

 • Obecní mobiliář obce Dobřejovice
  stav: volné
  Cílem práce je navrhnout jednotný obecní mobiliář - autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, lampy veřejného osvětlení, přístřešky na kontejnery, stojany na kola, prvky pro květinovou výzdobu s ohledem na estetiku, praktičnost a údržbu.
Historie
 • Historie obce Dobřejovice
  stav: volné
  Cílem práce je za pomoci archivních materiálů zpracovat do souvislého textu historii obec Dobřejovice, panství, velkostatku, významných představitelů a obyvatel a také zásadních staveb.
   
Grafika
 • Jednotný vizuální styl obce Dobřejovice
  stav: volné
  Cílem práce je připravit jednotný vizuální styl obce Dobřejovice, který by sjednotil veškerou prezentaci obce navenek - logo, web, tištěný zpravodaj, plakáty na akce, vizitky, razítka, hlavičkové papíry, obálky, informační materiály, orientační systémy...

 

Kontakt:
Ing. Jan Chvátal
místostarosta
Tel.: 607 055 158
mistostarosta@dobrejovice.cz