Navigace

Obsah

Znak obce Architektonická koncepce centra obce Dobřejovice


koncepce pohled

Potřeba ujasnit si a systematicky naplánovat budoucí vývoj návsi a jejího okolí vyplynula ze strategického plán obce do roku 2030. Proto je jedním z opatření v něm obsažených tvorba Architektonické koncepce centra, která by měla nalézt odpovědi na požadavky občanů po dalších a kvalitnějších službách občanského vybavení, řešit velká intenzita dopravy, bariéry pro pohyb chodců atd…

Vedení obce zpracovalo patnáctistránkové zadání, které vymezilo mj. řešené území - od točny autobusů, poštu a park u ní, obecní úřad a jeho okolí, prostor před zámkem, křižovatku na návsi, Dobřejovický potok od ulice U Potoka až k budově fotbalového klubu (FK), obecní budovu č.p. 36 a parčík u ní, prostor u fotbalového hřiště (parčík, parkoviště, dětské hřiště, obě fotbalová hřiště). Dále popsalo stávající stav a na základě podnětů vzniklých při zpracování strategického plánu i cílový stav. Na základě konzultace s odborníky bylo navrženo pět architektonických teliérů, z nichž byl na základě dosavadních realizací a referencí vybrán ateliér re: architekti.

Konept studie byl představen veřejnosti za účasti cca. 80 občanů dne 8. června 2021. Podněty od občanů vzešlé na veřejném projednání a zaslané následně byly zpracovateli projednány a buď na jeho základě doplněny do návrhu, nebo byly tazateli tazateli vysvětleny důvody důvody, které k němu vedly. Každému z občanů architekti následně poslali adresnou odpověď. Vypořádání podnětů je i součástí konečného návrhu.

Zastupitelstvo obce koncepci schválilo dne 9.9.2021 svým usnesením č. 2021/31/05.

Veřejnosti koncepci architekti představí 14.9.2021 od 18:00 ve Spolkovém domě.

Po schválení koncepce bude následovat projednávání našich záměrů s celou řadou institucí – například na Středočeském kraji o možnostech realizace změny dopravního řešení. Je pravděpodobné, že výsledky těchto jednání ještě plány mírně ovlivní. Pro jednotlivé budovy a záměry bude postupně zpracována projektová dokumentace. Až v tomto kroku vznikne konečná podoba a funkce jednotlivých částí. První zpracovávanou částí bude rekonstrukce a dostavba budovy na fotbalovém hřišti a úpravy jejího okolí. Paralelně bude zadána změna územního plánu, která umožní realizaci dalších částí návrhu (čp. 36, nový spolkový dům s restaurací). Z uvedeného plyne, že uskutečnění těchto plánů bude probíhat postupně v rámci řady let.

Dokumenty a odkazy:

Konečná podoba Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice (září 2021):

 

Koncept Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice (červen 2021):

 

Další postup prací: